داده کاوی

تیم مدیریت فردا خدمات تخصصی خود را در حوزه داده کاوی (Data-Mining) ارائه می کند که با دو رویکرد کلی صورت می گیرد:

1- شناخت و تشخیص (Detection)

2- پیش بینی (Prediction)

این خدمت در قالب سرویس های زیر می باشد :

 • کشف تقلب و تخلف (Fraud Detection)
 • تضمین درآمد (Revenue Assurance)
 • مدیریت مخاطرات (Risk Analysis)
 • رتبه‌بندی اعتباری (Credit Scoring)
 • پایش شاخص‌های عملکردی (CPM)
 • ارزیابی عملکرد کارکنان (Performance Appraisal)
 • تحلیل‌های برنامه و بودجه (Budgeting & Planning Analysis)
 • تحلیل احساسات (Sentimental Analysis)
 • تحلیل‌های مالی (Financial Analytics)
 • تحلیل‌های پیشرفت پروژه (Projects Analytics)
 • تحلیل مشتریان (Customer Analytics)
 • تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis)
داده کاوی