ماژول مدیریت مالی

این ابزار می تواند با رویکرد ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها، نظارت مستمر و جدی تری بر عملکرد و فعالیتهای سازمانی برای شما ایجاد نماید.

 

  • قابلیت ثبت هزینه و اسناد مرتبط با آن
  • قابلیت ثبت هزینه های تنخواه و ایجاد ارتباط با موجودیت های دیگر
  • قابلیت مشاهده و مدیریت هزینه به تفکیک پروژه، کار، جلسه، ماموریت، طرف حساب و غیره
  • قابلیت مدیریت دسته چک ها و برگه چک های صادره
  • قابلیت ثبت و مدیریت کلیه چک های دریافتی
  • قابلیت نظارت و تایید بر پرداخت هزینه
  • قابلیت ثبت تراکنش های بانکی
  • قابلیت مشاهده گزارشات فروش
  • و غیره
ماژول مدیریت مالی

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP