ماژول مدیریت عملکرد فردی

یکی از مهمترین قابلیت ها و مزیت های این سامانه نرم افزاری، رویکرد خودنظارتی و بهبود فردی برای همه افراد در همه سطوح سازمانی می باشد. بر این اساس با ایجاد داشبورد مدیریت عملکرد شخصی (میزکار) هر فرد بصورت مستمر وضعیت جاری خویش را رصد می نماید. همچنین مدیران نیز می توانند وضعیت عملکرد زیردستان خویش را مورد ارزیابی دقیق و مستمر قرار دهند.

 

  • قابلیت مشاهده و مدیریت کارهای فردی
  • قابلیت ثبت فعالیتهای روزانه و گزارش عملکرد
  • قابلیت ارزیابی وضعیت فردی بر اساس پروژه، مشتری و غیره
  • قابلیت مشاهده گزارشهای متعدد فردی و شخصی سازی شده
  • داشبورد مدیریت عملکرد شخصی با قابلیت سفارشی سازی
  • و غیره
ماژول مدیریت عملکرد فردی

تصاویری از محیط نرم افزار

این ماژول در نسخه استاندارد چه نرم افزارهایی موجود است؟

سامانه مدیریت وصول مطالبات
سامانه مدیریت تامین و بازرگانی
سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه
سامانه فروش و امور مشتریان (CRM)
راهکار جامع سازمانی آرنا Arena-ERP