راهکارهای هوشمندی سازمانی و منابع انسانی

یکی از مسائلی که همواره موجب شده است تا ضمن هدردهی منابع سازمانی (زمان، منابع مالی و …) بسیاری از فرصتهای طلایی درکسب و کار از دست برود، عدم مدیریت صحیح نیروی انسانی می باشد. بدیهی است بسیاری از مدیران سعی می نمایند تا با ارتقاء دانش و مهارتهای مدیریتی خود این موضوع را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما از آنجایی که بسیاری از رخدادها بدون استفاده از ابزار مناسب قابل شناسایی، ردگیری و بهبود نمی باشد، لذا تیم مدیریت فردا یکی از خدمات خود در حوزه هوشمندسازی کسب و کار را در این حوزه متمرکز نموده است.

  • تعیین سنجه های ارزیابی عملکرد در سطح پرسنل و واحد سازمانی
  • پیاده سازی ابزارهای ارزیابی اثربخشی حرکت سازمانی (پرسنل، واحد سازمانی، کل سازمان) در جهت اهداف تعریف شده کمی مبتنی بر متد OKR
  • ارزیابی و تحلیل عملکرد اداری کارمندان (حضور و غیاب، مرخصی و …)
  • ارزیابی فرآیندهای سازمانی و شناسایی گلوگاهها و پیشنهاد فرآیند اصلاح شده
  • طراحی فرآیند سرپرستی و مدیریت در سازمان مبتنی بر ماموریت جاری کسب و کار
هوشمندی سازمانی
ارزش آفرینی برای کسب و کار شما
کارگاههای آموزشی (دانش افزایی)

کارگاه تجربه
(دانش افزایی)

آموزش های مستمر (راهبری سیستم)

آموزش های مستمر
(راهبری سیستم)

سفارشی سازی Customization

امکان سفارشی سازی
(Customization)

شخصی سازی Personalization

امکان شخصی سازی
(Personalization)

شرکت مدیریت فردا همه محصولات و خدمات را بر اساس کسب و کار شما، سفارشی سازی و شخصی سازی می نماید (بیشتر بدانیم)