آوینا : نرم افزار جامع تحت وب پخش مویرگی

ویژه شرکتهای پخش مویرگی متوسط و بزرگ

آرنا : راهکار جامع تحت وب سازمانی (ERP)

ویژه شرکتها و سازمانهای متوسط و بزرگ

روشنا :نرم افزار تحت وب مدیریت امور مشتریان (CRM)

ویژه شرکتهای کوچک و متوسط

نرم افزارهای عمومی (تحت وب)

بینا : راهکارهای هوشمندی کسب و کار (BI)

ویژه شرکتهای پخش، شرکتهای بازرگانی، شرکتهای تولیدی و …

هوشمندسازی کسب و کار

سامانه پیگیری وصول مطالبات

ویژه اداره حقوقی و وصول مطالبات بانکها، شرکتهای وصول مطالبات، بخش وصول مطالبات شرکتهای بازرگانی و پخش

بازرگان : سامانه مدیریت تامین و بازرگانی

ویژه شرکتهای بازرگانی، واحد تامین در شرکتهای تولیدی و دفاتر فروش

کارسپاری : سامانه کارسپاری و مدیریت پروژه

ویژه شرکتهای پروژه ای، دانش بنیان، شرکتهای خدماتی، شرکتهای فناوری اطلاعات و سایر شرکتهای چندفعالیته

نرم افزارهای تخصصی (تحت وب)