ابزار و زیرساخت هوش تجاری (BI)

بر اساس پارامترهای مختلفی طی سالهای اخیر، بسیاری از پروژه های هوش تجاری (BI) در  کشور بر اساس یکی از دو پلتفرم Microsfot-Power-BI و یا Qlick-View پیاده سازی شده است که هر کدام مزیت های خویش را دارند. بدیهی است انتخاب هر یک از این دو پلتفرم می بایست بر اساس چند پارامتر کلی مورد توجه قرار گیرد :

  • زیرساختهای نرم افزاری جاری سازمان/شرکت شما
  • دانش و توانمندی کارشناسان واحد فناوری اطلاعات شما
  • برنامه های جاری و آتی سازمان شما

بر این اساس شرکت مدیریت فردا صرفنظر از نوع پلتفرم آمادگی دارد پروژه های هوش تجاری (BI) را پیاده سازی نماید. بر این اساس خدمات شرکت مدیریت فردا در این حوزه شامل موارد زیر می باشد :

  • نصب زیرساخت هوش تجاری (MS-Power BI یا Qlick-View)
  • آموزش و توانمندسازی واحد فناوری اطلاعات سازمان/شرکت شما
  • فروش لایسنس کلیک ویو
  • مشاوره